Menu

Voorwaarden

Van de Firma Langenberg, Maart 2016


Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Firma langenberg en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1.  Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en hebben een geldigheid van 4 weken.
Op de offerte staan de  afspraken van de te leveren werkzaamheden, de vergoeding en het doel waar het beeldmateriaal voor gebruikt word vermeldt.
Werkzaamheden die afwijken van de offerte worden op uurtarief achteraf gecalculeerd.


2.  Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Firma Langenberg zich met de Wederpartij verbindt om films/video’s te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Firma Langenberg. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Firma Langenberg aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden.

De Firma Langenberg heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij akkoord wordt bevonden.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Firma Langenberg recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 

3.  Controle

Controle op tikfouten, prijsvermeldingen en kleurproeven is taak en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Na controle is de Firma Langenberg niet meer verantwoordelijk voor fouten in publicaties.

4.  Levering

Beeldmateriaal wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders vooraf is afgesproken.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

5.  Factuur en betaling

Na het aanleveren van het beeldmateriaal zal de factuur per e-mail worden verzonden.
De betalingstermijn bedraagt 28 dagen na factuurdatum. Tenzij anders op de offerte is afgesproken.

De Wederpartij zal de factuur op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Firma Langenberg heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

6.  Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de films/video’s schriftelijk aan de Firma Langenberg te worden medegedeeld. De Firma Langenberg heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

7.  Bezit/eigendom Beelddragers

Beelddragers komen na betaling van de factuur in het volledige bezit van de Wederpartij. Alle door de Firma Langenberg in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Firma Langenberg totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met de Firma Langenberg gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


8.  Internet

In geval van gebruik op internet zal de Wederpartij zelf ervoor zorgdragen dat de films/video’s  via de juiste publicatiekanalen gepubliceerd worden.


9.  Auteursrecht

De Wederpartij mag de beelden vrij gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
Het doorgeven van de beelden voor commercieel gebruik van derden is toegestaan.


De Firma Langenberg behoudt het recht de beelden te gebruiken voor eigen promotie doeleinden mits in een eerder stadium anders afgesproken met de Wederpartij.

10.  Aansprakelijkheid de Firma Langenberg

De Firma Langenberg is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van d de Firma Langenberg of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.  Faillissement/surséance

Zowel de Firma Langenberg als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Firma Langenberg het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

12. Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Bel Michel op 06 - 55 107 841

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Website door CM SpecialistDe Firma Langenberg